Jamhuri Ya Muungano Wa Tanzania

Tanzania Geothermal Development Company

(TGDC)

Eneo la jotoardhi Rambo - Ilatile

The area is located in Mbeya rural district in Mbeya region.